Algemene voorwaarden Blokhut-Totaal

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Blokhut Totaal en een wederpartij (hierna Wederpartij) zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Blokhut Totaal worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Blokhut Totaal ingeschakelde tussenpersonen en derden.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 Indien u aan Blokhut Totaal schriftelijk opgave doet van een adres, is Blokhut Totaal gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Wederpartij aan Blokhut Totaal schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden gezonden.
1.7 Wanneer door Blokhut Totaal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Blokhut Totaal deze Voorwaarden ruimer toepast.
1.8 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Blokhut Totaal in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

 

Artikel 2. Identiteit onderneming

 

Blokhut Totaal

Industrieweg 25 F
7903AH Hoogeveen
E-mail: [email protected]
Telefoon: 020 308 07 39
Website: www.blokhut-stunter.nl - www.Blokhut Totaal.nl

IBAN: NL98 ABNA 0880 8705 40
KvK: 78546494
BTW-nummer: NL861444668B01

Artikel 3. Aanbiedingen/Overeenkomsten/Offertes

 

3.1 Alle aanbiedingen van Blokhut Totaal zijn vrijblijfend en dienen te worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot onderhandeling. Blokhut Totaal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voor het ontstaan van de verbintenis te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Blokhut Totaal of Blokhut Totaal . Blokhut Totaal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Blokhut Totaal dit mede binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.3 Gegevens op de internetsite en in drukwerken verstrekt door Blokhut Totaal kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Zij binden Blokhut Totaal nooit.
3.4 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanuit het bedrijf of magazijn van
Blokhut Totaal en zijn inclusief BTW.
3.5 Een offerte wordt schriftelijk of per e-mail uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
3.6 In de offerte wordt onder meer aangegeven:
• de plaats van het werk;
• een omschrijving van het werk;
• volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen
• het werk zal worden uitgevoerd;
• het tijdstip van aanvang van het werk;
• de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
• de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet
• begrepen. Blokhut Totaal vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de
• verschuldigde omzetbelasting;
• de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit
• voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na besteldatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.3 Betaling kan geschieden d.m.v. overschrijving, IDEAL of contant geld. Eventuele extra kosten voor verzending en/of betaling onder rembours of contact worden doorberekend aan de Wederpartij.

 

Artikel 5. Aanbetaling

 

5.1 Blokhut Totaal is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% van het totale bedrag te vragen. Bij bestelling van een maatwerk Blokhut dient er 50% van het aankoopbedrag te worden aanbetaald. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Blokhut Totaal de overeenkomst wordt ontbonden heeft de Wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 


Artikel 6. Levering

 


6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 120 (honderd twintig) werkdagen na ontvangst van de ( Aanbetaling )betaling en akkoord op de tekeneningen van het product, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de Wederpartij en Blokhut Totaal. Bij maatwerkhuizen kan Blokhut Totaal slechts een indicatieve levertijd geven. De door Blokhut Totaal opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Blokhut Totaal overschreden wordt, zal Blokhut Totaal u hiervan onmiddellijk via brief of e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Blokhut Totaal te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Blokhut Totaal te melden. Voornoemde bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden is niet van toepassing op bestellingen van maatwerk blokhutten.

 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

7.1 Blokhut Totaal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-na het sluiten van de overeenkomst Blokhut Totaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Blokhut Totaal kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Blokhut Totaal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Blokhut Totaal kan worden gevergd.
7.3 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Blokhut Totaal gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blokhut Totaal op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Blokhut Totaal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.5 Indien Blokhut Totaal op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.
7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Blokhut Totaal, zal Blokhut Totaal in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Blokhut Totaal is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Blokhut Totaal zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Blokhut Totaal genoemde termijn te voldoen, tenzij Blokhut Totaal anders aangeeft.
7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Blokhut Totaal vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Blokhut Totaal op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert in strijd met deze Voorwaarden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
7.9 Na de acceptatie van een bestelling van maatwerk is het voor de Wederpartij niet mogelijk de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 Zolang Blokhut Totaal geen volledige betaling van het overeengekomen van Wederpartij heeft ontvangen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van Blokhut Totaal.
8.2 Blokhut Totaal heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 9. Privacy beleid

 

9.1 Blokhut Totaal zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
9.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Blokhut Totaal kunnen nakomen van de overeenkomst die met de Werderpartij is aangegaan.
9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
9.4 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 10. Garantie

 

10.1 Blokhut Totaal geeft op alle niet bewegende goederen onderdelengarantie, dit houdt in dat Blokhut Totaal kosteloos de onderdelen levert wanneer er onverhoopt iets defect raakt binnen de gestelde garantietermijn, onverminderd het in artikel 12 bepaalde met betrekking tot zelf-installatie. De Wederpartij zal in geval van defecten zelf de kosten dragen voor een monteur of installateur.
Garantie termijnen van onze producten zijn als volgt:

 

- blokhut 35mm: 2 jaar
- blokhut 45mm: 2 jaar
- chalet 45mm: 2 jaar
- chalet 60mm 2 jaar
- garage 45mm: 2 jaar

 

Garantie op houtrot, mits goed onderhouden:
- 10 jaar

 

Artikel 11. Onderhoud

 

11.1 De blokhutten, tuinhuizen, chalets, houten garages, carports en andere houtproducten dienen elke drie (3) jaar een impregneer behandeling te ondergaan.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 

12.1 Blokhut Totaal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, vooronder maar niet uitsluitend ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blokhut Totaal.
12.2 Blokhut Totaal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht
12.3 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Blokhut Totaal en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
12.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Blokhut Totaal om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
12.5 Indien klant akkoord geeft op de offerte en/of officieel tekening wilt krijgen, en deze niet standaard op onze website staan moeten deze gemakt worden voor standaard producten zijn deze kosten € 250,- per tekening, na akkoord zullen deze kosten komen te vervallen en zijn de kosten voor Blokhut Totaal,
voor Woonhuizen/Woonarken/Vakantie Woningen vanaf 70MM tot 135MM zullen er kosten worden gemaakt door Blokhut Totaal samen met de fabriek de kosten voor deze tekeningen komen uit op € 2189,- incl btw deze kosten komen voor kosten van koper mits er een akkoord is gesloten voor het leveren van het eindproduct dan vallen deze kosten direct weg en zullen de kosten voor producent en Blokhut Totaal zijn.
12,6 Indien er tekeningen geleverd zijn die afgenomen zijn door de kopende partij en later toch geen doorgang hebben gekregen zullen de kosten ter aller tijden worden verhaald op kopende partij ( dit geld alleen voor Woonhuizen/Woonarken/Vakantie Woningen vanaf 70MM tot 135MM )

 

Artikel 13. Reclames en aansprakelijkheid

 

13.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij Blokhut Totaal daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, hiervan op de hoogte te stellen.
13.2 Eventuele gebreken aan de producten worden geconstateer door middel van digitale foto’s die Wederpartij bij de kennisgeving van het gebrek dient bij te voegen.
13.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Blokhut Totaal de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
13.3 Indien de Wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (5) werkdagen na aflevering aan Blokhut Totaal te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Wederpartij komen.

 

Artikel 14. Bestellingen/communicatie

 

14.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en Blokhut Totaal, dan wel tussen Blokhut Totaal en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en Blokhut Totaal, is Blokhut Totaal niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Blokhut Totaal.

 

Artikel 15. Overmacht

 

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Blokhut Totaal ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de Wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Blokhut Totaal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Blokhut Totaal kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
15.3 Indien Blokhut Totaal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Blokhut Totaal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16. Vervoer

 

16.1 De verzending geschiedt op de wijze als door Blokhut Totaal is aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst. Wenst de Wederpartij een zending op andere wijze te ontvangen, bijvoorbeeld per expresverzending, zijn de extra kosten hieraan verbonden voor diens rekening.

 

Artikel 17. Montage; verplichtingen van Wederpartij

 

17.1 De Wederpartij zorgt ervoor dat Blokhut Totaal tijdig kan beschikken:
• over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Blokhut Totaal;
• over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden
uitgevoerd;
• over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en
hulpmiddelen;
• over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,
gas, perslucht en water.
17.2 De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Wederpartij.
17.3 De Wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaam-
heden en/of leveringen, die niet tot het werk van Blokhut Totaal behoren, zodanig en zo
tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 18 Montage; aansprakelijkheid wederpartij

 

18.1 De Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die
daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of
namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
18.2 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Wederpartij ter beschikking heeft
gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de
Wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
18.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van
de Wederpartij.
18.4 De Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of
in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
18.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de
Wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk
voortvloeiende gevolgen.

 

Artikel 19 Montage; verplichtingen Blokhut Totaal
19.1 Blokhut Totaal is verplicht de montage goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren. Blokhut Totaal dient het werk zodanig uit te voeren, dat
daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
19.2 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Blokhut Totaal met
ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.
19.3 Blokhut Totaal wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van
belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover
deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en
beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
19.4 Blokhut Totaal is verplicht de Wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of
namens de Wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of
namens de Wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in
door de Wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en
hulpmiddelen, voor zover Blokhut Totaal deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

 

Artikel 20 Montage; aansprakelijkheid van Blokhut Totaal
20.1 Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of is
Blokhut Totaal niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is
van (buitengewone) omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan
Blokhut Totaal in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft
behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen
komen. Buitengewone omstandigheden behelzen onder andere, maar niet uitsluitend, schade door extreem weer.
20.2 Blokhut Totaal is aansprakelijk voor schade aan werken en eigendommen van de
Wederpartij voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Blokhut Totaal
zijn personeel of zijn leveranciers.

 

Artikel 21 Montage; uitvoeringsduur en uitstel van oplevering
21.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare
werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een
algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag,
vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd,
wanneer daarop door niet voor rekening van Blokhut Totaal komende omstandigheden
gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste
deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
21.2 Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een
werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de
overeengekomen dag van oplevering.
21.3 Blokhut Totaal heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal
worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de Wederpartij
komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de
voorwaarden van uitvoering, niet van Blokhut Totaal kan worden gevergd dat het werk
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
21.4 Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als dag van
oplevering, de dag waarop Blokhut Totaal de Wederpartij heeft uitgenodigd tot
opneming van het werk, mits het werk vervolgens geacht wordt te zijn goedgekeurd.
21.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren,
waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de Blokhut Totaal
voortvloeiende schade en kosten door de Wederpartij te worden vergoed.

 

Artikel 22 Montage; opneming en goedkeuring
22.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Blokhut Totaal
voltooid zal zijn, nodigt de Blokhut Totaal de Wederpartij uit om tot opneming
van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de
hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de Wederpartij in
aanwezigheid van Blokhut Totaal en strekt ertoe, te constateren of Blokhut Totaal aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
22.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Wederpartij een opleverformulier ondertekend wanneer het
werk is goedgekeurd. In het geval van eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in
het vierde lid, met vermelding van de gebreken, die de reden voor
onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag
van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de
Blokhut Totaal is verzonden.
22.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt
genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als
dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
22.4 Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen
geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming niet in de weg staan.
22.5 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 23 Montage; oplevering en onderhoudstermijn
23.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bovenstaande artikel is of
geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn
goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
23.2 Blokhut Totaal is verplicht de in het vorige artikel, bedoelde kleine gebreken zo spoedig
mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 20 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het
werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.
Blokhut Totaal is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo
spoedig mogelijk te herstellen, behoudens de gevallen waarbij Wederpartij zelf aansprakelijk of verantwoordelijk is op basis van deze Voorwaarden of de wet.

 

Artikel 24 Montage; aansprakelijkheid na oplevering
24.1 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Blokhut Totaal niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Blokhut Totaal, zijn leverancier of zijn personeel een gebrek bevat dat door de weder redelijkerwijs niet eerderonderkend had kunnen worden en Blokhut Totaal van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

 

Artikel 25 Montage; schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
25.1 De Wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te
schorsen. Voorzieningen, die Blokhut Totaalten gevolge van de schorsing moet treffen,
worden als meerwerk verrekend. Schade die Blokhut Totaal tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden
vergoed.
25.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de
rekening van Blokhut Totaal.
25.3 Indien de schorsing langer dan 5 dagen duurt, kan Blokhut Totaal bovendien vorderen,
dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt
gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet
verwerkte maar wel reeds door Blokhut Totaal betaalde bouwstoffen.
25.4 Indien de schorsing van het werk langer dan 10 dagen duurt, is Blokhut Totaal bevoegd
het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het
volgende lid te worden afgerekend.
25.5 De Wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
zeggen. Blokhut Totaal heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met
de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd
met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.
Blokhut Totaal zendt de Wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen
de Wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

 

Artikel 26 Montage; bouwstoffen
26.1 Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor
hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
26.2 Blokhut Totaal stelt de Wederpartij in de gelegenheid bouwstoffen te keuren.
De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Blokhut Totaal is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
26.3 De Wederpartij is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken.
De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening.
Door de Wederpartij ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn
goedgekeurd.

 

Artikel 27 Montage; In gebreken blijven van de wederpartij
27.1 Indien de Wederpartij met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst
aan Blokhut Totaal verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de
vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
27.2 Indien de Wederpartij niet tijdig betaalt, is Blokhut Totaal gerechtigd tot invordering van
het verschuldigde over te gaan, mits hij de Wederpartij schriftelijk heeft aangemaand
om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
Indien de Blokhut Totaal tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 28 Montage; Gewijzigde uitvoering
28.1 Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door
onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die
het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij.
Blokhut Totaal wijst de Wederpartij daarbij op de financiële consequenties.

 

Artikel 29 Montage; onmogelijkheid van de uitvoering
29.1 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het
werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Blokhut Totaal
kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de
overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.
In geval van opzet of grove schuld van de Wederpartij heeft Blokhut Totaal recht op het volledig overeengekomen bedrag.

 

Artikel 30 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
30.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 31 Vindplaats en wijziging voorwaarden
31.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.